Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Název

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

RED – IZO:     600 131 092

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je Obec Dívčí Hrad, se sídlem Dívčí Hrad 64, 793 99

IČ: 00 576 115

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, které je hlavním účelem a předmětem činnosti, pro kterou je příspěvková organizace zřízená.
Činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s ust. § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

viz Organizační řád – č. j. 1

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská  škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace

Dívčí Hrad 29, 793 99

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace – Dívčí Hrad 29
Mateřská škola Hlinka     – odloučené pracoviště Hlinka 25
Mateřská škola Bohušov – odloučené pracovište Bohušov 42

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, vedoucí školní jídelny

4.4 Telefonní čísla:

739 472 687 – MŠ Dívčí Hrad

739 472 699  – MŠ Hlinka

739 472 692 – MŠ Bohušov

4.5 e – mail

Mateřská škola Dívčí Hradmaterskaskola@msdivcihrad.cz – ředitelství

Mateřská škola Hlinkahlinka@msdivcihrad.cz

Mateřská škola Bohušovbohusov@msdivcihrad.cz

4.6 Adresa internetové stránky

www.msdivcihrad.cz

4.7. datová schránka

ID datové schránky : Ingkqjg

 

5. Bankovní spojení

Běžné platby / školné, stravné/ lze poukázat na bankovní účet:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Krnov

1850327389/0800

 

6. IČ

IČ: 750 29 189

 

7. DIČ

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina v listinné podobě v ředitelně MŠ

Zápis do rejstříku škola a školských zařízení

Školní matrika- evidence dětí, přehledy docházky

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Přehledy výchovné práce

Zpráva o činnosti školy

Školní řád https://www.msdivcihrad.cz/wp-content/uploads/2021/03/%C4%8D.j.3-%C5%A0koln%C3%AD-%C5%99%C3%A1d.pdf

Záznamy z pedagogických rad, provozních porad

Knihy úrazů a záznamy o úrazech dětí

Dokumentace BOZP  a PO

Personální dokumentace – spisy zaměstnanců, mzdová agenda, pracovní doby, náplně práce

Účetní, majetková a hospodářská dokumentace

Soubor vnitřních směrnic a předpisů

Návrhy ročních finančních plánů školy, schválené roční finanční plány školy na aktuální období a střednědobé výhledy nákladů a výnosů

8.2 Rozpočet:

Rozpočet mateřské školy a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách školy

https://www.msdivcihrad.cz/wp-content/uploads/2021/12/rozpo%C4%8Det-na-rok-2022.pdf
https://www.msdivcihrad.cz/wp-content/uploads/2021/12/st%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-v%C3%BDhled-2022-2025.pdf

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o podání informace (včetně žádostí v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) se podávají písemně ředitelce školy.
Běžné informace týkající se výchovně vzdělávacího procesu jsou oprávněni podávat všichni pedagogičtí zaměstnanci.

 

10. Příjem žádostí a další podání

Žádosti a další podání lze doručit osobně do kanceláře školy, zadat písemně na poštovní adresu školy, elektronicky do datové schránky školy, nebo telefonicky na telefonním čísle Mateřské školy v Dívčím Hradě.
Stížnosti ve věci výchovně vzdělávacího procesu se řeší s odpovědnými pedagogickými pracovníky. Není-li stěžovatel se způsobem vyřízení stížnosti spokojen, může ji podat ředitelce školy.
Stížnosti v ostatních záležitostech včetně stížností na zaměstnance školy se podávají ředitelce školy.
Petice se podávají ředitelce školy.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11.1 Odvolání

Proti rozhodnutí ředitelky školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává písemně u povinného subjektu/ u ředitelky školy/, která rozhodnutí vydala.

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Povinný subjekt / ředitelka školy/ předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné soudem.

11.2 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace / stížnost/ může podat žadatel:

– který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsoben uvedeným v §6 zákona / povinnost odkázat na zveřejněnou informací/

– kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

– kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

– který nesouhlasí as výši úhrady považovanou v souvislosti s poskytováním informací

Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní ředitelka školy písemný záznam.

Stížnost se podává u ředitelky školy, a to do 30dnů ode dne

– doručení sdělení podle § 6, §14 odst. 5 písm.c)nebo §17 odst. 3 zákona,

– uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle §14 odst.5 písm. d)nebo §14 odst. 7 zákona

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Ředitelka školy předloží stížnost spolu se spisovým materiálem Úřadu Moravskoslezského kraje do 7 dnů ode dne, kdy jí byla stížnost doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena, způsobem stanoveným zákonem.

 

12. Formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři školy, nebo na www.msdivcihrad.cz –  stránkách školy v sekci dokumenty

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení nejdůležitějších životních situa

Přijetí k předškolnímu vzdělávání – při přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a prokáže totožnost svým občanským průkazem. Vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s prohlášením zákonných zástupců o vzájemné shodě při zastupování ve správním řízení, dále předloží přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy, která je potvrzena lékařem, který doporučuje přijetí dítěte do mateřské školy.

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Mateřská škola Dívčí Hrad, příspěvková organizace, stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 3,00 Kč/A3

 

b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný 2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný 3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný 5,00 Kč/A3

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

 

c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

formát A4 černobílý tisk 2,00 Kč/A4
formát A4 barevný tisk 8,00 Kč/A4

 

d) skenování

formát A4 jednostranný 1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný 2,00 Kč/A4

 

Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu) 7,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu) 7,00 Kč

 

Odeslání informací žadateli

Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené podle platných tarifů České pošty, s.p.
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené
c) jiné

 

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů.

 

Celková výše úhrady

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.

 

16. Licenční smlouvy

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021

Skip to content